Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych, jak je gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem sklep.croatia.pl.pl („Serwis”), wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w treści niniejszego pisma RODO, które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez MM Digital – Martyna Marek oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście posiadali Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort z użytkowania z serwisu sklep.croatia.pl oraz innych kanałów sprzedaży wykorzystywanych przez MM Digital – Martyna Marek do dystrybucji produktów oraz usług, dlatego zanim rozpoczniecie Państwo korzystanie z naszych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zapewniamy, że firma MM Digital – Martyna Marek z siedzibą w Lesznie, dołoży wszelkich starań, aby zadbać o ochronę danych osobowych swoich klientów. Przetwarzane przesz nas dane osobowe są w pełni bezpieczne, a wyrażone zgody na ich zbieranie i przetwarzanie w każdej chwili mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane. Dane osobowe będą przechowywane przez MM Digital – Martyna Marek i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i MM Digital – Martyna Marek.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przesz MM Digital – Martyna Marek Klient ma prawo poinformować Administratora Danych Osobowych o swoim sprzeciwie za pomocą stosownego oświadczenia wysłanego na adres [email protected].

Kto jest administruje Państwa danymi osobowymi?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

MM Digital – Martyna Marek z siedzibą w Lesznie przy ulicy Choinkowej 15B, kod pocztowy 64-100, Polska. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, , adres, , numer telefonu, nazwa firmy, NIP oraz adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Państwa zamówienia.

Możemy również rejestrować Państwa dane, kiedy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie

Wypełniając formularz, mogą również Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie od MM Digital – Martyna Marek informacji handlowych drogą elektroniczną. Wyrażona przez Państwa zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta

Serwis korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do części niniejszej Polityki prywatności dotyczącej plików cookies.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyrazili Państwo zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Państwem drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez
Państwa zapytania, ustalania Państwa preferencji dotyczących produktów, sposobu płatności oraz wysyłania do Państwa materiałów promocyjnych i marketingowych, w tym m.in do:

 • Zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez sklep.croatia.pl produktów oraz usług, realizacji zamówień dotyczących towarów oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji.
 • Realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak wystawianie i przechowywanie faktury oraz innych dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie.
 • Ochrony praw sklep.croatia.pl Kamila Pawłowska, w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.
 • Prowadzenia działań marketingowych produktów i usług sklep.croatia.pl, w tym do wysyłania informacji handlowych – na podstawie wyrażonych odrębnych zgód Klienta.

Przekazywanie danych osobowych

Z podmiotami, z którymi MM Digital – Martyna Marek zawarła umowę o współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączących umów, realizacji obowiązków ciążących na MM Digital – Martyna Marek w rozumieniu przepisów RODO. Dane mogą zostać powierzone w szczególności podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty te będą zobowiązane na mocy zawartych z MM Digital – Martyna Marek umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłączenie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez MM Digital – Martyna Marek.

Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

 • w przypadku wysyłania oferty handlowej, kosztorysu, wyceny, itp (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.– do upływu terminu związania (ważności) ofertą, kosztorysem, wyceną, itp.;
 • w przypadku wykonania zawartej z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO) – przez czas trwania (realizacji) zawartej z Państwem umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy;
 • w przypadku prowadzenia postępowań polubownych/sądowych/egzekucyjnych co do przedmiotu zawartej z Państwem umowy, w tym w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przysługujących;
 • Administratorowi od Państwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń
  wynikających z zawartej z Państwem umowy;
 • w przypadku wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – do czasu przedawnienia obowiązku prawnego;
 • Administratora wynikającego z danego przepisu prawa (np. w zakresie przepisów podatkowych – do czasu przedawnienia obowiązku podatkowe wynikającego z przepisów prawa podatkowego);
 • w przypadku tworzenia zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora, tj. dla planowania rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez czas trwania zawartej z Państwem umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy;

Jakie są Państwa prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinni Państwo skontaktować się z nami. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez MM Digital – Martyna Marek
  • sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Państwa dotyczą
  • usunięcia danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym
  • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
  • przenoszenia danych osobowych
  • cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych za pośrednictwa mailowej dyspozycji na adres
   email: [email protected]

W celu chęci skorzystania z ww. uprawnień należy wysłać stosowną dyspozycję na adres e-mail: [email protected]

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Proszę pamiętać, aby nie udostępniali Państwo publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Państwa wyłączną odpowiedzialność.

Prawa autorskie

Serwis jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Państwa do korzystania z naszego Serwisu, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązują się Państwo do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji w Serwisie. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu, wyrażają Państwo automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności Serwisu.

Nasze dane kontaktowe to MM Digital – Martyna Marek, z siedzibą w Lesznie przy ulicy Choinkowej 15B, kod pocztowy 64-100, numer NIP 697 237 96 45. Adres e-mail [email protected].

Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie.

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Serwisie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczną Państwo korzystać ze stron internetowych osób trzecich prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.

Zespół Croatia.pl

Menu