Regulamin Sklepu Croatia

Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Croatia w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

Informacje ogólne

1. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma MM Digital – Martyna Marek, z siedzibą w Lesznie przy ulicy Choinkowej 15B, kod pocztowy 64-100, numer NIP 697 237 96 45.

2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

5. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu sklep.croatia.pl odnośnika „Regulamin”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu sklep.croatia.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

7. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Klient, chyba że niniejszy regulamin lub umowa sprzedaży stanowi inaczej.

8. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad i są objęte 2 letnią gwarancją realizowaną przez sprzedawcę.

9. Klient może kontaktować się z właścicielem sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail [email protected] oraz listownie na adres MM Digital – Martyna Marek, ul. Choinkowa 15B, 64-100 Leszno.

Zamówienia

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony sklep.croatia.pl przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

3. Przy złożeniu zamówienia możliwa jest rejestracja (logowanie) Kupującego. W przypadku chęci rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu, dla Klienta tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia i przeglądanie historii zakupów.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie. Żądaniem usunięcia konta należy wysłać na adres e-mail [email protected].

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowaną przez Sklep wiadomość ze szczegółami zamówienia.

6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”, co oznacza złożenie zamówienia. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.

7. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 24 godzin w dni robocze a czas wysyłki uzależniony jest od firmy przewozowej.

8. Dla zamówień płatnych za pomocą Przelewów Online (Przelewy24) realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji transakcji. W przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym w chwili wpływu należności na konto bankowe (mBank – 69 1140 2004 0000 3702 8111 2538).

9. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w przepisach prawa polskiego, m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

10. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub, na życzenie, faktura VAT.

Wysyłka

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

2. Termin otrzymania przesyłki to składowe czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy przez firmę kurierską.

3. Czas dostawy wynosi przeważnie 1-2 dni robocze po wysyłce.

4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi 12 zł z VAT (InPost). Przesyłka jest darmowa jeśli w Sklepie występuje taka promocja.

5. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę w przypadku gdy Kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia lub z innej przyczyny zależnej od Kupującego niemożliwe było dostarczenie przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem numeru konta do dokonania zwrotu należności, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłanie go dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail na adres [email protected], w formie pisemnej na adres MM Digital – Martyna Marek, ul. Choinkowa 15B, 64-100 Leszno.

2. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.

3. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: MM Digital – Martyna Marek, ul. Choinkowa 15B, 64-100 Leszno.

4. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.

6. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu.

Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

2. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]

3. Reklamowany towar wraz z dołączoną kopią dowodu zakupu należy odesłać na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad.

4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.

6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Menu